מכרזים

 • נבחר יו”ר חדש לארגון

  באסיפה הכללית השנתית של ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה,שהתקיימה ב- 2/4/14 במלון רמדה רנסנס...

  המשך...
 • פסולת בניין

  בילקוט הפרסומים מספר 6747 מיום 30 בינואר 2014, פורסם עדכון לסכום היטל...

  המשך...

תקנון

1 – שם העמותה:

שם העמותה יהיה “ארגון הקבלנים והבונים בירושלים והסביבה”.

2 – מקום מושב העמותה:

מקום מושב העמותה יהיה בעיר ירושלים.

3 – מטרות העמותה:

 • יצירת הבנה הדדית ויחס של כבוד בין החברים לבין עצמם, בין החברים לבין העמותה, לבין מוסדות, מפעלים ואישים שונים שלרגל העבודה באים אתם במגע.
 • הרמת קרן מקצוע הקבלנים והבונים, דאגה לפתוח מקצוע זה, הגנה על אינטרסים של המקצוע כולו ועל האינטרסים של חברי-העמותה ודאגה להשתלמות מקצועית של החברים.
 • לארגן ולאחד במסגרת העמותה את העוסקים בענפי הבנייה הפרטית והציבורית ובמקצועות הבנייה השונים, לרבות בניית מבנים, עבודות תשתית ופיתוח, בעבודות הנדסה אזרחית, בעבודות ציבוריות, בתעשיות ובנייה, לרבות בענפי משנה הקשורים לעבודות הבנייה לענפים השונים.
 • לייצג את העמותה וחבריה בפני התאחדות הקבלנים והבונים בישראל (להלן – “התאחדות הקבלנים”) ומוסדותיו כארגון המקומי של הקבלנים והבונים במרחב ירושלים והסביבה.
 • לייצג את העמותה וחבריה בפני כל משרד, מוסד או ארגון ממשלתי, מקומי, ציבורי, פרטי, מקצועי או אחר בארץ ובחו”ל – והכל כפי שיידרש לקידום מטרות-העמותה וחבריה.
 • לשמש כארגון המייצג את הקבלנים והבונים במרחב ירושלים והסביבה, במסגרת זו לשמש כזרוע המקומית של התאחדות הקבלנים ולארגן פעילות לפיתוחו ולעידודו של ענף הבנייה בכלל, ובמרחב ירושלים והסביבה בפרט.
 • לייצג את הקבלנים והבונים בכלל, ואת חברי-העמותה בפרט, בפני הרשויות המוניציפליות במרחב ירושלים והסביבה ולדאוג לאינטרסים של החברים בענייני תכנון ורישוי בנייה וכן בענייני מסים, היטלים, ותשלומי חובה אחרים, ובכל יתר העניינים הקשורים לבנייה היזמית והקבלנית.
 • לפתח ולעודד פעילות בנייה בכלל ובמרחב ירושלים והסביבה בפרט ולשלב את חברי-העמותה בפעילות הבנייה לגווניה השונים, ובכלל זה לסייע לחברי-העמותה בפעולותיהם הקשורות לבנייה.
 • לפעול להרמת קרנם של מקצועות הבנייה ושל הקבלנים והבונים לענפיהם השונים, תוך דאגה לאינטרסים של חברי-העמותה.
 • לחתור לשמירה על רמה מקצועית, עסקית, מוסרית וחברית של כל הקבלנים והבונים ויתר הגופים הפועלים בבנייה, לענפיה השונים.
 • לפעול להרחבת הידע המקצועי של חברי-העמותה ולצורך זה לפתח, לעודד ולדאוג, בין היתר, להשתלמויות, עיתונות מקצועית והעברת מידע, בכל דרך אחרת, בנושאים כלכליים ומקצועיים הקשורים לבנייה.
 • לדאוג לרווחת חברי-העמותה ולפעול, בין היתר, למפגשי חברה, הקמת מועדון לקבלן, עזרה הדדית בין החברים והמלצות לסידורי-ביטוח קולקטיביים וצרכניים משותפים.
 • לייעץ לחברים בנושאים כלכליים וכספיים.
 • לפעול להפסקת פעילותם של קבלנים, שאינם רשומים ברשם-הקבלנים.
 • לפעול לצירופם לעמותה של קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים ואינם חברים באחד מארגוני הקבלנים.
 • לקבל זכויות מאת המדינה, העיריות, הרשויות האזוריות והמקומיות וגופים שונים, בקשר לביצוע פרוייקטים לבנייה עבור חברי-העמותה.
 • להקים באופן עצמאי, או ביחד עם אחרים, מוסד לבוררות בנושא תביעות רוכשי-דירות ובחילוקי דעות מקצועיים אחרים.

3 – סמכויות העמותה:

 • להגשמת מטרות העמותה יהיו לה הסמכויות לעשות את כל הפעולות הנדרשות, לצורך כך הן בארץ והן בחו”ל: ומבלי לפגוע בכלליות הנאמר לעיל ובכפיפות להוראות הדין החלות על אגודות ושלא למטרת רווחים.
 • העמותה הינה תאגיד שלא למטרות רווח, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רשאית העמותה – על ידי באי כוחה החוקיים – להתקשר בחוזים ובהתחייבויות, לקנות, למכור, לרכוש, להעביר בכל אופן שהוא, לשכור נכסים, כולל נכסי דלא ניידי, ולעשות כל פעולה משפטית אחרת הקשורה בענייניה ובמטרותיה ולהופיע בערכאות המשפטיות לסוגיהם ולדרגותיהם.

4 – חברי-העמותה:

 • כחבר-העמותה יתקבל כל איש, לרבות אישיות משפטית, אשר פועל כקבלן בנין ו/או קבלן
  תשתיות ופיתוח ו/או עבודות ציבוריות, ו/או בנייה הנדסית, ו/או כבונה בתנאי, שרשום בפנקס הקבלנים במשרד רשם-הקבלנים על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (להלן פנקס הקבלנים), בתנאי שהמועמד אינו משתייך לארגון מקצועי מקביל. על המועמד לחברות בעמותה להמציא המלצות של שני חברים אשר הינם חברי-העמותה לא פחות משנה ולשלם דמי כניסה בשיעור, שיקבע מעת לעת ע”י ועד-העמותה.
 • כל בקשה להתקבל כחבר בעמותה תובא לדיון בפני ועדת קבלה, שתמונה ע”י ועד-העמותה, אשר תמליץ ברוב קולות בפני ועד-העמותה אם לקבל את המועמד או לא, ועד-העמותה יחליט אם לקבלו כחבר.
  לפני שהמועמד יתקבל כחבר בעמותה, על ועד-העמותה להשתכנע שהמועמד לא פעל לרעת המקצוע ושהתנהגותו בעבר כבעל מקצוע הייתה ללא דופי. החלטת ועד-העמותה טעונה אישור של נציגות המרכז הארצי של התאחדות הקבלנים. אם תוך חודשיים מיום מסירת ההודעה להתאחדות הקבלנים על קבלת החבר לא תתקבל תשובה שלילית, או כל תשובה, ייחשב הדבר כאישור קבלת החבר.
 • המועמד שהתקבל כחבר-העמותה ייהנה מכל זכויות חבר-העמותה, אולם יהיה רשאי להצביע באספות הכלליות של העמותה ולבחור למוסדות העמותה אחרי שנה ממועד הצטרפותו ויוכל להיבחר אחרי שנתיים ממועד הצטרפותו.
 • חבר שירצה להפסיק את חברותו בעמותה, חייב להודיע על כך בכתב לועד-העמותה. בתום חודש מיום קבלת ההודעה בכתב, תפסק חברותו בעמותה, אולם על החבר לשלם מסיו לעמותה עד תום השנה, שבה נפסקה חברותו.
 • חבר-העמותה שחדל לעסוק במקצוע במשך שלוש שנים רצופות ועבר לעסוק במקצוע אחר, למעט מסיבות גיל או בריאות, ונגרע מפנקס רשם-הקבלנים יחדל להיות חבר-העמותה ויוצא ממנה. חבר זה יהיה מחויב לסלק את כל חובותיו לעמותה בעד התקופה עד ליום הוצאתו מהעמותה ואת כל חובותיו למוסדותיה הכלכליים של העמותה.
 • חברים שהיו והנם חברי-העמותה מזה שנים ואינם רשומים בפנקס הקבלנים, חברותם בעמותה תמשך.
 • חבר בעמותה תקופה של 10 שנים ומעלה והפסיק את פעילותו העסקית, רשאי להישאר חבר בעמותה, גם אם אינו רשום ברשם-הקבלנים ובהתאחדות הקבלנים.
 • חבר שהגיע לגיל 70 והפסיק את פעילותו כקבלן רשאי להישאר כחבר כבוד בעמותה.
 • אם החבר שהפסיק חברותו כאמור בסעיף ה’ לעיל רוצה להיות חבר כבוד – יוכל להיות חבר כבוד.
 • הנהלת העמותה תקבע את גובה המס, שישלם חבר כבוד.
 • חבר כבוד רשאי להיות פעיל באסיפות הכלליות לבחור, אך לא להיבחר למוסדות העמותה, למעט להיבחר כחבר בועדת השיפוט. כמו כן, יוכל להשתתף בימי עיון או כנסים.
 • במקרה ואחד מחברי-העמותה נפטר יעברו זכויותיו וחובותיו של החבר שנפטר לרעייתו או לאחד מצאצאיו, אשר ימשיכו בפועל במקצוע הבנייה, ובתנאי שיהיו רשומים כחוק בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון.
 • לא יוצא חבר מהעמותה, אלא מן הטעמים שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

באם ועד-העמותה יהיה בדעה שחבר-העמותה ו/או חבר ועד-העמותה הביא על-ידי התנהגותו:

 1. לביזוי עצמו, העמותה ו/או המקצוע;
 2. החבר התנהג בניגוד לתקנון העמותה;
 3. החבר לא הסדיר את מסיו בהתאם לסעיף 7 ב’ בהתאם לתקנות אלה;

תהיה הזכות בידי ועד-העמותה, ובלבד שתינתן לחבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בעניין, לקבל החלטה ברוב של לפחות 8 מחברי ועד-העמותה על הוצאתו של החבר מהעמותה. החלטה זו תיכנס לתוקפה רק אם ועדת-הביקורת תאשר אותה ברוב קולות.

החליט ועד-העמותה להוציא חבר מהעמותה באישור וועדת-הביקורת, תהא לאותו חבר זכות ערעור לועדת השיפוט. החלטת ועדת השיפוט תהא סופית ומוחלטת.

 • חבר שהוצא מהעמותה ו/או שעזב את העמותה, ו/או שחברותו נפסקה מסיבה אחרת, לא יוכל
  ליהנות משירותי העמותה.
 • 5 – האמצעים הכספיים של העמותה:

  האמצעים הכספיים של העמותה יבואו מהמקורות הבאים:

  • דמי-כניסה של החברים.
  • דמי-חבר.
  • תרומות וחסויות לאירועים.
  • הכנסות מתשלומים, שהעמותה תקבל עבור שרותיה, המיועדים לקידום מטרות הארגון.
  • התאחדות הקבלנים והקרן לעידוד הבנייה.
  • ועד-העמותה יקבע מעת לעת את גובה דמי-הכניסה ודמי-החבר.
  • דמי-החבר ישולמו לא יאוחר מ- 30.04 בכל שנה קלנדרית ולאחר תאריך זה יחויבו בריבית, קנס פיגורים והצמדה. תאריך אחרון לתשלום יהיה עד 25 לנובמבר לשנה השוטפת.
  • ועד-העמותה רשאי לדחות את זמני התשלום של דמי הכניסה ודמי-החבר, באופן חריג ואם יש סיבה מיוחדת ומוצדקת לכך.
  • ועד-העמותה רשאי להקטין את דמי הכניסה ודמי-החבר במקרים מיוחדים ואפילו לפטור
   חבר מתשלומים אלה.
  • חבר שלא הסדיר את דמי-החבר לשנה השוטפת עד 30 לאפריל יקבל תזכורת בכתב מועד העמותה.
  • חבר שלא הסדיר את תשלומיו עד 25 לאוגוסט, יקבל אזהרה בכתב מועד-העמותה, שחברותו בעמותה תפקע באופן אוטומטי ביום 25 לנובמבר, אם לא ישלם את דמי-החבר. חבר שקבל אזהרה כזו רשאי תוך חודשיים מקבלת האזהרה לשלם את המגיע ממנו או להגיש תוך 14 יום בקשה לועד-העמותה להקטינו או לפטרו מתשלום. אם חבר לא יגיש בקשה כזו, או באם החלטת ועד-העמותה ביחס לבקשה תהיה שלילית יחול עליו סעיף ב’ להלן.
  • חבר שלא שלם את דמי-החבר לשנה השוטפת עד 25 לנובמבר של אותה שנה תפקע חברותו בעמותה באופן אוטומטי, אלא אם, לפי בקשתו של החבר, ועד-העמותה החליט לדחות את מועד פקיעת חברותו עקב אי-תשלום המסים וזאת עד לתקופה של שישה חודשים בלבד. לא שלם החבר את דמי-החבר גם לאחר שישה חודשים אלה תפקע החברות ללא אפשרות להארכת זמן נוספת.

  8 – מוסדות העמותה:

  העמותה תנוהל ע”י :

  • האסיפה הכללית.
  • יו”ר העמותה.
  • ועד-העמותה.
  • מנכ”ל העמותה.
  • ועדת ביקורת.
  • ועדת שיפוט.

  9 – האסיפה הכללית:

  סמכויות האסיפה הכללית הינן:

  קבלת דו”ח מועד-העמותה היוצא, ואישורו.

  • קבלת דו”ח ועדת-הביקורת.
  • קבלת דין וחשבון כספי מועד-העמותה היוצא, מאושר ע”י ועדת-הביקורת וע”י רואה חשבון מוסמך.
  • אשור תקציב לשנה הבאה וקביעת קווי פעולה של העמותה.
  • מנוי רואה חשבון מוסמך לשנה הבאה.
  • בחירת יו”ר העמותה.
  • בחירת ועד-העמותה, וועדת-הביקורת וועדת שיפוט.
  • החלטות על שינויים בתקנון.
  • החלטות על פירוק העמותה.
  • ציון החלטות בכל עניין שועד-העמותה יכניס לסדר היום של האסיפה הכללית.
  • החלטות בעניינים שהוכנסו לסדר היום של האסיפה הכללית בהתאם לאמור בסעיף 13 של תקנות אלו.
  • הדו”ח הכספי של השנה החולפת, בצירוף אשורי ועדת-הביקורת ורואה החשבון של העמותה, ימצאו במשרד העמותה ויהיו פתוחים לעיון חברי-העמותה במשך שבוע לפני האסיפה הכללית, במספר עותקים מספיק.
  • ועד-העמותה היוצא, יכין לאסיפה הכללית תקציב לשנה הבאה ויציע מועמד לרואה-חשבון מוסמך לשנה הבאה.
  • במקרה שרואה-החשבון התפטר מתפקידו ימנה ועד-העמותה רואה חשבון במקומו, שישמש
   בתפקידו עד לאסיפה הכללית השנתית הראשונה של העמותה, שתתקיים לאחר מועד התפטרותו.
  • הזמנות לאסיפה הכללית תישלחנה בכתב, לכל החברים, בהתאם לתקנות אלה, לפחות 30 ימים לפני מועד האסיפה.

  ועד – העמותה יודיע על תאריך האסיפה, מקומה וסדר יומה מעל לוח-המודעות במשרדי-העמותה, ובדף-מידע לחבר לא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד האסיפה. חבר-העמותה, שהינו גוף משפטי, ישתתף באסיפה כללית ע”י אחד ממורשי החתימה שלו, עליו נמסרה הודעה, שהוא מייצג הגוף המשפטי, לפחות שבועיים לפני האסיפה הכללית.
  יתר חברי-העמותה ישתתפו באסיפה הכללית בגופם ולא יהיו רשאים לשלוח בא כוח במקומם.

  אסיפה כללית שנתית תתקיים כל שנה, לא יאוחר מ- 30 לנובמבר של אותה שנה.

  ועד – העמותה היוצא יכין את סדר היום של האסיפה הכללית השנתית. סדר יום זה צריך לכלול את הסעיפים המפורטים בסעיפים קודמים: 9(א)(ב)(ג)(ד)(ה) בכל אסיפה כללית ויכללו את הסעיפים (ו)(ז), כל שנתיים או במקרה של הקדמת בחירות. 10 חברי-העמותה יהיו רשאים, בפנייה בכתב, לועד-העמותה לדרוש להכניס לסדר היום של האסיפה נושא מסוים, ונושא זה יוכנס לסדר היום בתנאי שהבקשה הגיעה לועד-העמותה לא יאוחר משבועיים לפני האסיפה הכללית.
  הודעה על תיקון סדר היום תתפרסם במשרדי העמותה ותשלח לחברים.

  10 – רשאים לכנס בכל עת אסיפה כללית, שלא מן המניין:

  • ועד-העמותה בהחלטת רוב של שישה.
  • לפחות 15% מחברי-העמותה, שהגישו בקשה בכתב.

  האסיפה תתכנס לא יאוחר מ- 30 יום מיום הגשת הדרישה ועל זימונה יחולו כללי הזימון האמורים לעיל.

  האסיפה הכללית השנתית תבחר את יושב ראש האסיפה ואת סגן יושב ראש האסיפה.

  לא יוכלו להיבחר לתפקידים אלה חברים חברי -ועד-העמותה היוצא ולא חברי ועדת-הביקורת היוצאת . יו”ר האסיפה הכללית וסגנו לא יוכלו להציג את מועמדותם ליו”ר ועד-העמותה ולחבר ועד-העמותה באסיפה כללית בה יתקיימו בחירות.

  אסיפה כללית תהיה חוקית באם מספר המשתתפים בה מגיע לחצי ממספר חברי-העמותה בעלי זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה. אם אין מספר כזה נוכח, תיקרא אסיפה כללית שנית כעבור חצי שעה באותו יום ובאותו מקום, ואסיפה כללית זו תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

  על תוכן סעיף זה יודיע ועד-העמותה לחברים, בהזמנה לאסיפה הכללית.

  פרט למקרים בהם הוחלט בתקנות אלה אחרת, תתקבלנה החלטות באסיפה כללית ברוב דעות של הנוכחים. במקרה והקולות יהיו שקולים, יכריע קולו של יושב ראש האסיפה. מנין הקולות יעשה ע”י הצבעה בהרמת ידיים.
  אם לפחות שלושים חברים המשתתפים באסיפה ידרשו הצבעה חשאית תהיה ההצבעה חשאית לפי נוהל, שיקבע ע”י יו”ר האסיפה וסגנו. הפרוטוקול של האסיפה הכללית ייחתם ע”י יושב ראש של האסיפה וע”י סגנו.

  בשנה שבה יערכו בחירות ליו”ר, לועד-העמותה, רשאי ועד-העמותה היוצא להחליט באם לפצל את האסיפה הכללית לשתי ישיבות: אחת למסירת דו”חות ודיון בנושאים המועלים על סדר היום והשניה לקיום הבחירות.

  11 – ועד-העמותה:

  • ועד-העמותה יורכב מיו”ר ועוד עשרה חברים שיבחרו ע”י האסיפה הכללית.
  • חברי ועד-העמותה יבחרו ע”י האסיפה הכללית בבחירות חשאיות אישיות לתקופה של שנתיים, ומדי שנתיים יתקיימו בחירות חדשות לועד-העמותה.
  • חבר ועד-העמותה יוכל החל מהבחירות שיתקיימו ביום 30.11.2002 להיבחר ל- 3 תקופות רצופות של שנתיים כל אחת.
  • לאחר 3 תקופות יוכל חבר ועד-העמותה להיבחר לתקופה נוספת בתנאי שקבל קול אחד למעלה ממחצית קולות המצביעים הכשרים שהם בעלי זכות בחירה.
  • לאחר הפסקה של שנתיים יוכל החבר להיבחר מחדש ל- 3 תקופות נוספות ברוב רגיל.
  • בתור חבר ועד-העמותה יכול להיבחר רק חבר עמותה, שהוא חבר לפחות שנתיים, ובמקרה של גוף משפטי אחד ממוסמכי החתימה של אותו גוף משפטי שהודעה על זהותו נמסרה לעמותה קודם לבחירות.
  • מ”מ יו”ר ועד-העמותה יהיה מי שקבל את מירב הקולות מבין חברי ועד-העמותה וסגן היו”ר יהיה מי שקבל מקום שני בבחירות לועד-העמותה.
  • ועד-העמותה ימנה בישיבתו הראשונה: גזבר שיהיה גם יו”ר ועדת כספים וגזברות ואת יושבי ראש הועדות האחרים.
  • באם תוך תקופת כהונת ועד-העמותה תופסק כהונתו של חבר בועד-העמותה מכל סיבה שהיא, ייכנס במקומו החבר הבא ברשימת הנבחרים שקבל באסיפה הכללית את המקום
  • ה- 11. הופסקה כהונתו של יותר מחבר אחד ולא יותר מחמישה, יכנסו כחברים במקומם אלה שנבחרו עד המקום ה- 15. הופסקה כהונתם של שישה חברים ומעלה, תזומן אסיפה כללית לקיום בחירות חדשות לועד-העמותה.
  • ישיבת ועד-העמותה הינה חוקית אם נוכח בה מנין חוקי שהינו לא פחות משישה חברים כולל היו”ר.
  • החלטות ועד-העמותה יתקבלו ברב דעות, פרט למקרים שבתקנות אלה נאמר אחרת. במקרה של שוויון בהצבעה, ידחו הדיון וההחלטה לישיבת הועד הבאה. אם גם בישיבה זו יהיה שוויון, יכריע קולו של היו”ר. בקשה להצבעה חשאית בועד-העמותה תהיה לפי בקשתם של לפחות חמישה חברי ועד-העמותה לרבות היו”ר.
  • ועד-העמותה יכול למנות מפעם לפעם, מבין חבריו או מבין חברי-העמותה, חבר בועדות מיוחדות קיימות או שיוקמו או חבר במוסדות המרכזיים של התאחדות הקבלנים או ועדות שימונו מטעם העמותה ואולם עדיפות ראשונה תהיה נתונה לחברי ועד-העמותה. ועד-העמותה יכול, ברוב של שבעה חברים, להפסיק חברותו של אותו חבר ולמנות אחר במקומו.
  • חברי ועדת ביקורת וועדת שיפוט יהיו רשאים לכהן בועדות של התאחדות הקבלנים אך לא בועדות של העמותה.
  • פרוטוקולים של ישיבת ועד-העמותה יאושרו ברוב רגיל ע”י חברי ועד-העמותה בישיבה

   שלאחר מכן. הפרוטוקולים יהיו פתוחים לעיון חברי-העמותה אולם לועד-העמותה נתונה סמכות להסתיר דברים השייכים לצנעת הפרט ו/או הגנת הפרטיות.

  • ועד-העמותה ינהל את כל ענייניה של העמותה פרט לאלה שנמסרו בתקנון זה לאסיפה כללית. ועד-העמותה רשאי למנות מעת לעת: מנכ”ל לעמותה, יועצים, עוזרים, באי כוח; להופיע בשם העמותה בבתי משפט, במשרדים ממשלתיים ומוניציפליים, לחתום בשם העמותה ובכלל לעשות כל פעולה שועד-העמותה ימצא לנכון בהתאם לתקנון העמותה.
   באין ייפוי כוח מיוחד, יופיע יושב ראש העמותה בתור תובע או נתבע בשם העמותה.
  • ועד יקבע את זכויות החתימה בשם העמותה ובלבד, שבעניינים כספיים תהא אחת החתימות של הגזבר.
  • באם חבר ועד-העמותה ייעדר מחמש ישיבות רצופות או משמונה ישיבות בשנה של ועד-העמותה תופסק כהונתו בועד-העמותה ובמקומו ייכנס המועמד הקרוב ביותר מהרשימה בבחירות האחרונות לועד-העמותה.
   מנכ”ל העמותה וועדת-הביקורת יעשו רישום השתתפות של חברי ועד-העמותה בישיבות ועד-העמותה ועדת-הביקורת חייבת לפרסם את שעור ההשתתפות של חברי ועד-העמותה במשך השנה השוטפת בדיווח השנתי שלה.
   לחבר שלא ישתתף במניין הישיבות ישלח מכתב ע”י מנכ”ל העמותה מיד אחרי היעדרות של ארבע ישיבות רצופות או שבע ישיבות במשך השנה שבו יוזהר שהיעדרות נוספת תגרום להפסקת כהונתו בועד-העמותה באופן אוטומטי. המכתב יכול להישלח באמצעות פקסימיליה.
   החבר יוכל לערער תוך חמישה ימים מיום קבלת מכתב המנכ”ל בפני ועדת שיפוט . ועדת השיפוט תתכנס לא יאוחר מ- 5 ימים קודם לישיבה הקבועה של ועד-העמותה תדון בערעור ותיתן החלטתה.
  • באם אסיפה כללית תביע אי-אמון בועד-העמותה ו/או ב- 6 חברים ומעלה מועד-העמותה יבחר באותה אסיפה כללית ועד עמותה חדש. באם האסיפה הכללית תביע אי אמון בחבר אחד או עד חמישה חברים מועד-העמותה, תופסק כהונתם של אלה שהובע בהם אי אמון ובמקומם יתמנו החברים שנבחרו בבחירות האחרונות לפי סדר בחירתם מהמקום ה- 11 ואילך.

  12 – יושב-ראש העמותה:

  • חבר ועד-העמותה או חבר ועדת-הביקורת, ששמשו בכהונתם לפחות שנתיים, יוכל להציג את מועמדותו לתפקיד יו”ר העמותה.
  • יושב ראש העמותה ייבחר לשנתיים ויוכל להיבחר לשנתיים נוספות.
  • אחרי שתי כהונות לא יוכל יושב ראש העמותה לעמוד לבחירה נוספת כיושב ראש העמותה, אלא לאחר הפסקה של שנתיים.
  • יושב ראש העמותה ינהל את ישיבות ועד-העמותה.
  • יושב ראש העמותה ייצג אותה כלפי חוץ, אלא אם ניתן ייפוי כוח כאמור בסעיף 19 יא.
  • באם יפרוש היו”ר מתפקידו מסיבה כל שהיא, יהיה מ”מ יו”ר ועד-העמותה ליו”ר, עד לסיום כהונת ועד-העמותה.

  13 – מנכ”ל העמותה:

  • ועד-העמותה ימנה מנכ”ל לעמותה, שינהל באופן שוטף את פעולות העמותה ויוציא לפועל את החלטות ועד-העמותה.
  • מנכ”ל העמותה ייצג את העמותה בנושאים, שיוטלו עליו על ידי יו”ר העמותה ו/או ועד-העמותה.

  14 – ועדת-הביקורת:

  • ועדת-הביקורת תהיה מורכבת משלושה חברים, שהעמידו עצמם לבחירה להנהלת העמותה, והם אלו אשר יבחרו למקומות 13,12,11 בבחירות, שיערכו לועד-העמותה. חבר ועדת-הביקורת לא יכהן בועד-העמותה, או בועדת השיפוט. יושב ראש ועדת-הביקורת יהיה מי שנבחר למקום ה- 11 בבחירות לועד -העמותה. ועדת-הביקורת תכהן עד לאסיפה הכללית הדו-שנתית, הבאה.
  • היה ומי מהחברים הנבחרים ימאן לכהן בועדת-הביקורת, או חברותו בועדה תופסק, מכל סיבה שהיא, יכהן בה הבא בתור ברשימת הנבחרים של ועד-העמותה. ימאן היו”ר הנבחר לכהן בתפקיד, או כחבר ועדת-הביקורת, או יתפנה מקומו מכל סיבה שהיא, יהיה ליו”ר הועדה הבא אחריו ברשימת הנבחרים לועד-העמותה.
  • היה ובהתאם לאמור בתקנון זה לעיל, יתפנה מקום בועד-העמותה ומי שנבחר לועדת-הביקורת יעבור לכהן בועד-העמותה, יתפטר אותו חבר מועדת-הביקורת ובמקומו יכנס המועמד הבא בתור, ברשימת הנבחרים של ועד-העמותה.
  • ועדת-הביקורת תבקר את פנקסי -העמותה וגם את פנקסי כל החברות והמוסדות הכלכליים בהם העמותה מחזיקה רוב מניות ההצבעה ו/או מניות רגילות.
  • ועדת-הביקורת תבקר את פעולות העמותה.

  לשם ביצוע תפקידיה יהיו רשאים חברי ועדת-הביקורת להשתתף בכל ישיבות ועד-העמותה, בישיבות ועדות העמותה ובישיבות ההנהלות של החברות, בהן העמותה מחזיקה רוב מניות
  ההצבעה ו/או רוב המניות הרגילות. חברי ועדת-הביקורת ישתתפו בישיבות אלה כמשקיפים מבלי להשתתף באופן פעיל בהצבעות אלה.

  • ועדת-הביקורת תמסור דו”ח מפעולותיה ומסקנותיה לאסיפה הכללית השנתית ותכלול בדו”ח את פירוט השתתפות חברי ועד-העמותה כאמור בתקנה 19 יג’ לעיל.
  • לפני הכנת הדו”ח תמציא ועדת-הביקורת את טיוטת הדו”ח לועד-העמותה אשר יהיה חייב, תוך שבוע ימים להחזיר את הטיוטה לועדת-הביקורת עם הערותיו.
  • ועדת-הביקורת תדון בהערות ועד-העמותה ותכין אחר כך את הדו”ח השנתי שלה. במקרה שועד-העמותה לא ימציא את הערותיו תוך שבוע, יחשב הדבר שאין לועד-העמותה כל הערות לטיוטת הדו”ח של ועדת-הביקורת.
  • דו”ח ועדת-הביקורת יימצא במשרד העמותה, שבוע לפני האסיפה הכללית השנתית, וכל חבר בעמותה יהיה רשאי לעיין בו.
  • כל המסמכים, הפנקסים, הספרים והפרוטוקולים של העמותה יהיו פתוחים לעיון בפני ועדת
   ביקורת בכל זמן סביר. ועדת-הביקורת תתייחס לכל המסמכים שהיא תבדוק ותוכל לדון על תוכנם.
  • ועדת-הביקורת תהיה חייבת לחקור בכל עניין של ועד-העמותה, או אחד ממוסדותיה.
  • כל חבר ועד-העמותה, או חבר-העמותה, יוכל לפנות בכל עניין לועדת-הביקורת.

  14 – בחירות:

  • כל שנתיים ולא יאוחר מ- 30.11 באותה שנה, תתכנס האסיפה השנתית במסגרתה תערכנה בחירות ליו”ר העמותה, לחברי ועד-העמותה ולחברי ועדת-הביקורת.
  • הוראת שעה: הבחירות הבאות יערכו ב- 30.11.2002 ותקופת כהונת ועד-העמותה המכהן תוארך עד מועד זה.
  • חודשים לפני מועד הבחירות, ימנה ועד-העמותה את ועדת הבחירות, שתהיה מורכבת מחמישה מחברי-העמותה שאינם מכהנים באחד ממוסדותיה. ועדת הבחירות שתמונה, תבחר במי מחבריה כיו”ר.
  • ועדת הבחירות תעבוד בתיאום עם מנכ”ל העמותה.
  • חברי ועדת הבחירות, לא כולל היו”ר, ישמשו כחברים בשתי ועדות הקלפי ביום הבחירות ואליהם יצורף משקיף לכל קלפי, היועץ המשפטי ורואה החשבון של העמותה, או נציגים ממשרדם. יו”ר ועדת הבחירות יהיה אחראי לניהול התקין של הבחירות ולשמירת הביטחון והסודיות ועל כן לא ישב כחבר בועדת קלפי.
  • בכפוף לאמור בתקנון, רשאים לבחור ולהיבחר כל חברי-העמותה בתנאי ששלמו את דמי-החבר לעמותה עד לסוף השנה לא יאוחר מ- 25 לנובמבר של אותה שנה.
  • חבר שמעונין להציג את מועמדות ליו”ר העמותה ו/או לועד-העמותה, יודיע על כך בכתב למנכ”ל העמותה, לא יאוחר מ- 20 יום לפני מועד הבחירות. אם לא נרשמו עד מועד זה 13 מועמדים, יוכלו חברים נוספים להציג את מועמדותם ביום הבחירות. בהודעה שתימסר לחברים על קיום האסיפה הכללית, שבה יתקיימו בחירות, יהיו בפני חברי-העמותה רשימות המועמדים ליו”ר העמותה ורשימת מועמדים לועד-העמותה.

  15 – נוהלי ההצבעה:

  • חודשיים לפני מועד הבחירות ישלחו לחברים הודעות, בהם יצוין האם החבר זכאי לבחור ולהיבחר. במקרה של ערעור על אי-זכאות לבחור, תבדוק ועדת הבחירות בשיתוף עם היועץ המשפטי של העמותה את טענות הערעור תחליט ותקבע בדבר הזכאות.
  • כל חבר בעל זכות בחירה, שיגיע לאסיפה יקבל כרטיס בוחר בציון שמו ומספרו ברשימת הבוחרים.
  • יפתחו שתי קלפיות והבחירות יתקיימו בשני סבבים: פעם ליו”ר העמותה ופעם לועד-העמותה, לועדת-הביקורת ולועדת השיפוט.
  • בכל קלפי תהיה ועדת קלפי מורכבת מ- 2 חברי ועדת הבחירות + משקיף, שהינו היועץ המשפטי או רו”ח של העמותה, או נציגים ממשרדם.
  • חבר שיכנס לקלפי לבחור יזוהה ע”י כרטיס הבוחר שלו ותעודה רשמית מזהה, אם לא זוהה ע”י יו”ר ועדת הקלפי.
  • בכל קלפי יהיו רשימת שמות הזכאים לבחור, פתקים עם שמות המועמדים, רשימת המועמדים לועד-העמותה. בבחירות ישתמשו רק בפתקים ורשימות שהוכנו מראש ע”י ועדת הבחירות.
  • ההצבעה תתנהל ברציפות ועד שכל בעלי זכות הבחירה, הממתינים להצבעה, יצביעו.
  • לפני סגירת הקלפי, יכריז יו”ר האסיפה הכללית על מועד סגירתו ובלבד שסגירת הקלפיות תעשה לפחות לאחר 10 דקות לאחר הודעה זו. למרות זאת תינתן אפשרות לכל הממתינים בתור לממש את זכות ההצבעה.
  • לאחר גמר ההצבעה הקלפיות יסגרו והועדות יספרו את הקולות. יו”ר ועדת הבחירות ימסור התוצאות ליו”ר האסיפה הכללית, שיכריז עליהן.
  • במידה והמועמדים הראשונים לתפקיד יו”ר העמותה יזכו באותו מספר הקולות יערך סבב בחירות נוסף, שבו יתמודדו המועמדים שקיבלו את אותו מספר הקולות. אם גם בסבב הבחירות הנוסף תהיה התוצאה שקולה יבחר היו”ר בהגרלה ע”י בחירה בין פתקים שבהם
   רשומים שמות המועמדים. ההגרלה תיערך ע”י היועץ המשפטי, רו”ח של העמותה ויו”ר ועדת הבחירות.

  16 – ועדת שיפוט:

  • ועדת שיפוט תמנה חמישה חברים, אשר יבחרו ע”י האסיפה הכללית השנתית הראשונה, שבה לא מתקיימות בחירות ליו”ר או לועד-העמותה והיא תכהן תקופה של שנתיים. כחברי ועדת השיפוט לא יכהנו מי שנבחרו לועד-העמותה ו/או ועדת-הביקורת. מועמדים לועדת השיפוט יציגו מועמדותם במועד האסיפה הכללית, או יומלצו ע”י חברי האסיפה הכללית. ועדת השיפוט תבחר יו”ר מבין חבריה.
  • כל שלושה חברים מבין חברי ועדת השיפוט ישבו כהרכב בדיון. אין באמור לעיל למנוע מכל חברי ועדת השיפוט לשבת כהרכב לדיון. הרכב של ועדת שיפוט, שהחל לדון בעניין, או בעניינים מסוימים וטרם סיים דיוניו לפני האסיפה הכללית השנתית הבאה, יימשכו הדיונים בפני אותו הרכב עד לנתינת פסק-הדין או החלטה סופית.
  • לחברי ועדת השיפוט הסמכות לדון בחילוקי דעות שבין העמותה או מי ממוסדותיה לבין חבר בעמותה, או בחילוקי דעות שבין חברי-העמותה לבין עצמם.
   תנאי לברור בפני ועדת השיפוט הוא בהסכמה מראש של המתדיינים למסירת הסכסוך לברור בפני ועדת השיפוט, אלא אם כן ועד-העמותה יחליט להעמיד חבר לדין בפני ועדת השפוט, שאז הדבר יעשה גם ללא הסכמתו ועצם החברות בעמותה מהווה הסכמה לסמכות השיפוט. על סכסוך שיבורר בפני ועדת השיפוט.
  • על ועדת השיפוט יחולו הוראות חוק הבוררות תשכ”ח – 1968 ולועדת השיפוט יהיו כל
   הסמכויות שיש לבוררים עפ”י החוק הנ”ל.
  • בועדת שיפוט יחליטו בכל העניינים ברוב קולות.
  • ועדת שיפוט לא תהיה קשורה בסדרי הדין האזרחיים ולא בדיני ראיות ולא בדין המהותי.
  • במקרה וועד-העמותה יחליט להגיש תלונה נגד חבר על הפרת משמעת או על התנהגות

  בלתי הוגנת במקצוע, או על התנהגות העלולה להזיק למקצוע, הוא יפנה ליושב ראש ועדת שיפוט אשר ימנה הרכב לדיון. כתובע יופיע נציג העמותה. ההרכב יהיה רשאי להטיל את העונשים הבאים:

  1. אזהרה.
  2. נזיפה.
  3. קנס כספי.
  4. שלילת זכותו של החבר לכהן באיזה שהוא תפקיד בעמותה או במוסדותיה לתקופה מוגבלת.
  5. השעיה מחברות בעמותה לפרק זמן מסוים.
  6. הוצאת החבר מחברותו בעמותה.

  במקרה ויוחלט על הוצאת חבר מהעמותה, יושעה החבר מכל זכויותיו כחבר-העמותה אולם יהיה עליו לשלם מיסיו עד תום שנת הכספים שבה הוצא מהעמותה.

  17 – חשבונות בבנקים:

  • ועד-העמותה רשאי לפתוח חשבונות בבנקים ומוסדות כספיים ולהפקיד בהם כספים, למשוך מהם כספים וכמו כן לבצע את כל הפעולות הבנקאיות הדרושות. ועד-העמותה יכול מעת לעת להסמיך מי מחבריו או מי מועדי העמותה לבצע פעולות בנקאיות שונות ולחתום בשם העמותה . פרוטוקול חתום בידי יו”ר העמותה והגזבר ישמשו ראיה להסמכה כזאת.

  18 – אישיות משפטית:

  העמותה הינה אישיות משפטית לכל דבר ועניין.

  19 – שינוי תקנות העמותה:

  • באם יוכנס לסדר היום של האסיפה הכללית סעיף בנוגע לשינוי תקנות העמותה, יודגש הדבר בהזמנה לאסיפה הכללית. במקרה זה ההזמנות לאסיפה הכללית תשלחנה לא יאוחר מ- 20 יום לפני האסיפה הכללית והצעת התיקונים תצורף להזמנה.
  • ההחלטה על שינוי תקנות העמותה תהיה בת תוקף אם תתקבל ברוב של לפחות שני שלישים מהחברים הנוכחים באסיפה הכללית ולאחר רישום השינוי בידי רשם העמותות.

  20 – פירוק העמותה:

  • מצא ועד-העמותה שמצב העמותה דורש פירוקה והחלטה בנדון נתקבלה ברוב של 8 מחברי ועד-העמותה, עליו לקרוא לאסיפה כללית, שלא מן המניין, כשסדר יומה מורכב רק מסעיף אחד: פירוק העמותה.
  • אסיפה כללית, שלא מן המניין, שנקראה כשעל סדר יומה פירוק העמותה, תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות 60% מחברי-העמותה.
  • החלטה על פירוק העמותה תהיה בת תוקף אם תתקבל ברוב של ¾ של החברים הנוכחים
   באסיפה הכללית, שנקראה במיוחד למטרה זו.
  • פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו כל חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, כשמשמעו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.
  • נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים, או טובות הנאה
   בכל צורה, בין חבריה אסורה.

  ועד-העמותה המכהן בזמן קבלת החלטה על פירוק העמותה, ישמש כמפרק העמותה.

  מבזקים ועדכונים

  • באסיפה הכללית השנתית של ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה,שהתקיימה ב- 2/4/14 במלון רמדה רנסנס...

   המשך...
  • בילקוט הפרסומים מספר 6747 מיום 30 בינואר 2014, פורסם עדכון לסכום היטל...

   המשך...
  • חבר/ה  נכבד/ה,     הקלות לפתיחת תיק לרישוי בעיריית ירושלים   במסגרת פעילותה של הוועדה המוניציפלית של הארגון הצלחנו להביא...

   המשך...